Kiyohide Shinjo, the successor to the Okinawa Uechi-ryu

¥5,556

SKU: DCMP-3903 Categories: ,

Description

Build a strong body and spirit for an absolute victory!

Contents
 • How to use Makiwara / How to train Sokusen
 • Interview 1
 • Sanchin
 • Auxiliary exercise
  1. Shomen-geri
  2. Sokuto-geri
  3. Mawashi-zuki
  4. Seiken-zuki
  5. Hiji-zuki (Hiji-uchi)
  6. Hajiki-uke / Hiraken-zuki
  7. Wa-uke / Shuto-Uraken / Shoken-zuki
  8. Tenshin / Maeashi-geri
  9. Tenshin / Ushiroashi-geri
  10. Tenshin / Shoken-zuki
  11. Shomen-hajiki
  12. Koi-no-Shippo-Tate-uchi
  13. Koi-no-Shippo-Yoko-uchi
 • Bunkai of Auxiliary exercise
  • Sokuto-geri
  • Seiken-zuki
  • Mawashi-zuki
  • Hiji-uchi
  • Shomen-hajiki
  • Koi-no-Shippo-uchi
 • Features of Uechi-ryu / Seisan
 • Bunkai of Seisan
 • How to train
 • Sanseiryu / Greetings of the ending
 • Interview 2

Additional information

Weight 0.15 kg