The 64th National Sports Autumn Meet Karate-do Competition. Vol2

¥5,556

SKU: DCMP-651 Categories: ,

Description

All-region(*NTSC Only)
Color: 221min.

*Japanese Only

Contents
 • Youth Female Kata / The highlight scene of the first half rounds
  Nakamura (KURURUNFA) VS Nakagawa (NIPAIPO)
  Kokumai (NIPAIPO) VS Sato (KANKU SHO)
  Fujinoki (ENPI) VS Iwato (NIPAIPO)
  Ohno (KURURNFA) VS Takahasi (NIPAIPO)
  Nakamura (ANAN) VS Tsuruyama (UNSYU)
 • Youth Male Kata / The highlight scene of the first half rounds
  Horiba (SEIPAI) VS Sginohara (KAUKU DAI)
  Ishiomaru (SEISAN) VS Kido (KURURUNFA)
  Arimoto (ENPI) VS Suda (KURURNFA)
  Yoshida (UNSU) VS Uemura (SUPER RINPEI)
  Yamaguchi (GOJUSHIHO DAI) VS Toguchi (ANAN)
 • Female Kata / The highlight scene of the first half rounds
  Hirabayashi (SEIPAI) VS Ishiduka (SEIPAI)
  Kasai (ENPI) VS Sakaguchi (MATSUMURA ROHAI)
  Fukuda (NIPAIPO) VS Shimizu (KURURNFA)
  Kajikawa (CHATANYARA KUSANKU) VS Sakai (SUPER RINPEI)
  Yano (CHATANYARA KUSANKU) VS Ohshima (GANKAKU)
 • Male Kata / The highlight scene of the first half rounds
  Ohki (NIPAIPO) VS Furukawa (KURURNFA)
  Sakashita (ENPI) VS Yamaguchi (NIPAIPO)
  Miyazaki (SUPER RINPEI) VS Furukawa (SHISOCHIN)
  Ohki (ANAN) VS Kurihara (SOCHIN)
  Morita (CHATANYARA KUSANKU) VS Kato (SUPER RINPEI)
 • Youth Female Kata / Semifinals, Third-place match
  Fujinoki (UNSU) VS Tsuruyama (TOMARI BASSAI)
  Ohno (ANAN) VS Kawasaki (SUPER RINPEI)
  Kawasaki (PAIKU) VS Fujinoki (GOJUSHIHO SHO)
 • Youth Male Kata / Semifinals, Third-place match
  Toguchi (SUPER RINPEI) VS Kido (ANAN)
  Shinohara (UNSU) VS Uemura (PAIKU)
  Uemura (ANAN) VS Kido (SEISAN)
 • Female Kata / Semifinals, Third-place match
  Usami (KOSOKUN DAI) VS Sakai (SHISOCHIN)
  Yano (SUPER RINPEI) VS Watanabe (UNSU)
  Yano (ANAN) VS Sakai (SANSERU)
 • Male Kata / Semifinals, Third-place match
  Shinbaba (KOSOKUN SHO) VS Furukawa (SEISAN)
  Morita (SUPER RINPEI) VS Kurihara (GANKAKU)
  Morita (ANAN) VS Shinbaba (ANAN)
 • Youth Female Kata / Final
  Ohno (SUPER RINPEI) VS Tsuruyama (CHATANYARA KUSANKU)
 • Youth Male Kata / Final
  Shinohara (GOJUSHIHO SHO) VS Toguchi (GOJUSHIHO)
 • Female Kata / Final
  Watanabe (SOCHIN) VS Usami (CHATANYARA KUSANKU)
 • Male Kata / Final
  Kurihara (UNSU) VS Furukawa (SUPER RINPEI)

Additional information

Weight 0.15 kg