[The Techniques of Karate Vol.1] — Karate brought out to overs

¥5,556

SKU: DCMP-9101 Categories: ,

Description

All-region(*NTSC Only)
Color: 45min.

*Japanese Only

Contents
 • SELF DEFENSE(Performer:M.Nakayama)
 • Various Techniques of Hands and Legs (Performer:M.Nakayama)
  Fisting, Sei-Ken, Ura-Ken, Kentsuti, Nakadaka-Ippon-Ken, Ippon-Ken, Shuto, Hai-to, Hai-shu Shihon-Nukite, Nihon-Nukite, Teisho, Kakuto, Keito, Seiryuto, Kumade, Elbow, Knees, Koshi Hai-soku, Soku-to, Hell, Choku-zuki, Age-zuki, Mawashi-zuki, Kagi-zuki, Ura-zuki, Morote-zuki Nukite, Uraken-uchi, Kentsuti-uchi, Shuto-uchi, Enpi-uchi, Mae-geri, Mae-kekomi, Mawashi-geri Yoko-keage, Yoko-kekomi, Ushiro-geri, Training, Club, Iron clogs, Makiwara, Board-wari
 • Tuki-Waza (Performer:T.Mikami)
 • Uchi-Waza (Performer:K.Enoeda)
 • Keri-Waza (Performer:M.Ueki)
 • Uke-Waza (Performer:K.Ito,T.Miyazaki)
  Age-uke, Ude-uke, Shuto-uke, Gedan-barai, Teisho-uke, Seiryuto-uke, Nagashi-uke, Juuji-uke, Sukui-uke
 • Heian 1st dan (Performer:K.Nakaya)
 • Heian 2nd dan (Performer:T.Asai)
 • Heian 3rd dan (Performer:M.Sugiura)
 • Heian 4th dan (Performer:H.Shoji)
 • Heian 5th dan (Performer:T.Iwaizumi)

Additional information

Weight 0.15 kg